TARİHÇE

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine dayanılarak; yurt içinde bulunan ve bu kanun kapsamına giren Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen bölgelerde "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları" kurulur,  hükmü gereği Bakanlar Kurulu'nun 18.05.2005 gün ve 2005/ 8949 sayılı yazıları ile kurulan Bölge Kurulu Müdürlüğümüz, Bakanlık Makamı'nın 21.11.2005 gün ve 170624 sayılı onayı ile çalışmalarına başlamıştır.
Bölge Kurulu Müdürlüğümüz görev alanında bulunan; Sivas, Tokat ve Malatya illeri ile ilçelerinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının tespit, tescil işlemleri ile rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin incelenerek Kurul gündemine alınması, kentsel ve arkeolojik sit alanlarında tevhit, ifraz gibi parselasyon işlemleri vb. konular ile maliye hazinesine ait taşınmazların satış ve tahsis konularının incelenmesi ayrıca 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi gereken Resmi kurumlara ve gerçek kişilerden gelen başvuruların incelenmesi yanında, tescilli taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi çalışma yapmak isteyen üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilere destek olunması görev alanlarındandır.
Müdürlüğümüze bu konularda yapılan başvurular en kısa süre içerisinde incelenerek Kurul gündemine alınması sağlanmakta, Müdürlüğümüz yetkisinde olan konular da ise kısa süre içerisinde cevap verilmektedir.
Müdürlüğümüzün görev alanında bulunan Malatya İli'nin sınırları; Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ ve Maraş İlleri ile, Tokat İli'nin sınırları Ordu, Amasya ve Samsun İlleri ile ve Sivas İli'nin coğrafi büyüklüğü de bunlara eklendiğinde çok geniş bir alanda görev yapan Müdürlüğümüzün arazi çalışmalarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Tüyap tarafından Müdürlüğümüze Tahsis edilen Renault Clio Marka 2010 Yılından itibaren 34 HH 6971 plakalı araç ile yürütülmektedir.